Dnipropetrovsko regiono kazokų dainos (Ukraina)

Dnipro regiono kazokų dainos. 2016 m. įtrauktos į Nematerialaus kultūros paveldo, kuriam reikalinga neatidėliotina apsauga, sąrašą

TRADICIJA

Kazokų dainas dainuoja Dnipro regiono bendruomenės, jose pasakojama apie karo tragedijas ir asmeninius kazokų karių santykius. Šios dainos dainuojamos dviem grupėmis: pirmasis dainininkas žino visų dainų žodžius, po to prisijungia antrasis (aukštesniu balsu), po jų seka likusioji grupė (vidutiniais ir žemais balsais). Jei grupėje nėra dainininkų vyrų, moterys imituoja juos pažemindamos balsus. Tai tradicija, kuri perduodama šeimose, kuriose jaunesni nariai mokosi iš labiau patyrusių, bet jos tęstinumas dabar pakibęs ant plauko dėl senėjančių tradicijos perteikėjų ir kitų žinių šaltinių, iš kurių galėtų mokytis naujosios kartos, retumo.

ATLIKĖJAI 

„Volodar“ – ansamblis iš Kijevo, dainuojantis autentiškas liaudies dainas, pristatantis senovės liaudies apeigas. 1993 m. jį įkūrė Iryna Klymenko, įgyvendindama tradicinių kaimo dainų rekonstrukcijos projektą, kurį Ukrainoje pradėjo Kijevo folkloro ansamblis „Drevo“. Ansamblio meno vadovė Marharyta Skazhenyk yra etnomuzikologė, dailės kritikos kandidatė, Ukrainos P. I. Čaikovskio nacionalinės muzikos akademijos Kijeve muzikos etnografijos mokslinių tyrimų laboratorijos mokslinė bendradarbė (nuo 2003 m.). Ansamblio nariai yra nusipelnę etnomuzikologai-mokslininkai, liaudies muzikos mokytojai – Olehas Korobovas, Halyna Pshenichkina, Anna Kolomytseva, studentai folklorininkai Vladyslavas Tatarovas ir Tetyana Chukhno, taip pat Volodymyras Shchybrya (etnologas, istorijos mokslų  kandidatas) ir Lesya Tkachuk (architektė, ansamblio kūrybos vadovė).

Ansamblio repertuarą sudaro dainos ir kalendorinių švenčių apeigos, užrašytos pačių dalyvių per daugybę folklorinių ekspedicijų į Pripetę-Polesę (Ukrainos ir Baltarusijos pasienį), Vidurio Dnipro regioną (Čerkasų regiono dešinįjį ir kairįjį krantą, Kijevo regiono pietinę dalį), Rytų Voluinę (Žytomyro regioną), Poltavos, Černigovo, Dnipro, Palenkės ir kitų regionų vietos tradicijos.

„Volodar“ dalyvavo daugelyje folkloro festivalių Ukrainoje („Pokut’“, Charkovas, 1996; „Toloka“, Charkovas, 1997; „Kolyada“, Rivnė, 1998; „Kyivs’ka Rus’“, Kijevas, 2002, 2004, 2005; „Krayina Mriy“, Kijevas, 2004–2008; „Rozhanytsya“, Bobrycia, 2007, 2009, 2010; „Trypils’ke kolo 2009. The Earth“) ir festivaliuose Rusijoje, Baltarusijoje ir Europoje („Baltica 1999“, Vilnius, „Baltica 2003“, Ryga; „Dzwienki Pulnocy“, Gdanskas, 1998; „Na Ivana na Kupala“, Dubiči Cerkovnai, 2004; „Pidlaska Osyn 2004“, Palenkės Bielskas; tarptautiniame muzikos festivalyje Langolene, Anglija, 2000; „Skamba skamba kankliai“, Vilnius, 2012, ir kt.).

Ansamblio nariai aktyviai dalyvauja mokslo gyvenime. Savo teorinius ir praktinius pasiekimus jie pristato visos Ukrainos ir tarptautinėse mokslinėse praktinėse konferencijose pirmaujančiuose etnomuzikologijos centruose Ukrainoje ir Europoje: Kijeve, Lvove, Rivnėje, Minske, Vilniuje, Maskvoje, Sankt Peterburge, Varšuvoje, Liublianoje, Sarajeve ir kt. Etnomuzikologijos darbus jie skelbia ir profesiniuose moksliniuose leidiniuose.

//

Cossack’s songs of Dnipropetrovsk Region. Inscribed in 2016 on the List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding

TRADITION

Cossack songs are sung by communities of the Dnipropetrovsk region which tell stories about the tragedy of war but also the personal relationships of Cossack soldiers. The singers groups operate around two main performers: the first who has knowledge of all the song lyrics starts the singing, then the second begins (in an upper voice), followed by the rest of the group (with middle and lower voices). If male singers are not present in the group, women impersonate them by deepening their voices. It is a tradition that is transmitted within families where younger members learn from those more experienced, but its continuity is now in question due to an aging bearer population and the sparsity of other knowledge sources for new generations to learn from.

PERFORMERS

"Volodar" – authentic folklore scientific research way singing and ancient folk ceremonies providing group from Kyiv. It was established in 1993 by Iryna Klymenko within the framework of the traditional rural singing reconstruction, started in Ukraine by the Kyiv folk group "Drevo". Artistic Director of the ensemble is Marharyta Skazhenyk – ethnomusicologist, Candidate of Art Critic, Research Fellow at Music Ethnography Scientific Research Laboratory, Ukraine P. I. Tchaikovsky National Academy of Music in Kyiv (since 2003). The members of the group are outstanding ethnomusicologists-scientists, teachers of folk music – Oleh Korobov, Halyna Pshenichkina, Anna Kolomytseva, students folklorists Vladyslav Tatarov and Tetyana Chukhno, as well as Volodymyr Shchybrya (ethnologist, Candidate of History Sciences) and Lesya Tkachuk (architect, creative manager of the group).

The repertoire of the ensemble consists from the songs and calendar rites recorded by the participants themselves in their numerous folklore research expeditions to the Prypyat Polissya (Ukrainian-Belarusian borderland), the Middle Dnipro region (Right Bank and Left Bank Cherkasy Region, South part of Kyiv Region), Eastern Volyn’ (Zhytomyr Region), local traditions from Poltava, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Pidlyashia (Poland) regions, and others.

"Volodar" is a participant of many folklore festivals in Ukraine ("Pokut’", Kharkiv, 1996; "Toloka", Kharkiv, 1997; "Kolyada", Rivne, 1998; "Kyivs’ka Rus’", Kyiv, 2002, 2004, 2005; "Krayina Mriy", Kyiv, 2004-2008; "Rozhanytsya", Bobrytsya, 2007, 2009, 2010; "Trypils’ke kolo 2009. The Earth" and others in Russia, Belarus and Europe ("Baltica-1999", Vilnius, "Baltica-2003", Riga; "Dzwienki Pulnocy", Gdansk, 1998; "Na Ivana na Kupala", Dubychi Tserkovni, 2004; "Pidlaska Osyn-2004", Bilsk Pidlyaskyi, 2004; International music festival in Llangollen, England, 2000; "Skamba Skamba Kankliai", Vilnius, 2012, etc.

Participants of the group are active in scientific life. They reflect their theoretical and practical achievements presenting papers at international and all-Ukrainian scientific and practical conferences in the leading ethnomusicological centers of Ukraine and Europe – Kyiv, Lviv, Rivne, Minsk, Vilnius, Moscow, St. Petersburg, Warsaw, Ljubljana, Sarajevo, etc. They also publish a number of ethnomusicological works in professional scientific editions.

: 2022-06-23 | : 11:00 val