Gruzinų polifoninis dainavimas (Sakartvelas)

Gruzinų polifoninis dainavimas. Įtrauktas 2008 metais į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą (paskelbtas 2001 m.)

TRADICIJA

 Sakartvelo tradicinė muzika visų pirma yra vokalinė ir plačiai žinoma turtingomis savo polifonijos tradicijomis. Šių laikų etnomuzikologai liudija, kad specifinė polifonija kartvelų muzikoje atsirado anksčiau nei čia buvo įvesta krikščionybė (IV-ojo mūsų eros amžiaus pradžia). Visuose Sakartvelo regionuose klesti a capella vokalinė polifonija. Pietinėje šalies dalyje – Mečetijoje ir Lazetijoje iki XX amžiaus pradžios tik istoriniai šaltiniai bylojo buvus polifonines dainas. Visų regionų polifonijos stiliams būdingas ostinatinis daugiabalsumas bei laisvos ritmikos melodinė linija. Yra ir sudėtingesnių polifonijos formų: žemo registro bosų polifonija Rytų Sakartvele, ypač Kartli ir Kakheti užstalės dainose (ritmingai vystosi dvi labai ornamentuotos melodinės linijos ostinatinio boso fone) ir kontrapunktinė polifonija Acharoje, Imeretijoje, Samegreloje ir ypač Gurijoje. Vakarų Sakartvelo kontrapunktinė polifonija pasižymi vietine jodeliavimo, įvardijamo krimanchuli įvairove.

ATLIKĖJAI

Meladze šeima iš Sakartvelo – tėtis, mama ir septyni jų vaikai. Tėtis – Paata Meladze, šeimos ansamblio vadovas, pasakoja: „Mes su žmona esame kilę iš muzikalių šeimų. Kai susituokėme 2001 metais, jau dainavau Lashari folkloro ansamblyje. 2003 metais gimė mūsų vyriausioji dukra, ji ir mūsų jaunesni vaikai augo muzikalioje šeimoje, kurioje dažnai skamba daina.

Vaikai nuo 6 metų jau pradeda mokytis gruzinų tradicinės polifonijos abėcėlės. Vadovauju vaikų folkloro ansambliui „Binuli“, ir būtent čia mūsų vaikai ir dainuoja nuo 6 metų amžiaus. Jie mielai atlieka tiek choro, tiek šeimos repertuaro dainas, koncertuoja festivaliuose, folkloro renginiuose, koncertuose. Kasdienybėje – pavyzdžiui, kai visa šeima renkame vynuoges, spaudžiame ir užpilame vyną – visa mūsų šeima kartu dainuoja senas tradicines kartvelų religines giesmes.

O savo brangius svečius (jie pas mus dažni) vaišiname šeimyniniu vynu ir sveikiname iškilmingomis dainomis. Šiose šeimos tradicijose vaikai yra labai svarbūs ir tuo labai didžiuojasi. Mūsų jauniausias septintasis vaikas taip pat perima visas šias tradicijas ir patiria viską, ką jau yra perpratę vyresnieji.

//

Georgian Polyphonic Singing. Inscribed in 2008 on the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity (proclaimed in 2001)

TRADITION

Sakartwell’s traditional music is primarily vocal and widely known for its rich polyphonic traditions. Modern ethnomusicologists testify that specific polyphony in traditional music appeared and was introduced here before Christianity (beginning of the 4th Century AD). Acapella vocal polyphony thrives in all regions of Sakartwell. In the southern part of the country, until the beginning of the 20th century, historical sources spoke of former polyphonic songs. The polyphonic styles of all regions are characterized by ostinatic polyphony and a melodic line of free rhythm. There are more sophisticated forms of polyphony: low-register bass polyphony in Eastern Sakartwell, especially in the Kartli and Kakheti festive drinking songs (two highly ornamented melodic lines develop against the backdrop of the ostinato bass) and counterpoint polyphony in Achara, Imereti, Samegrelo and especially Guriya. West Sakartwell's counterpoint polyphony is characterized by a local variety of yodeling, named Crimanchuli.

PERFORMERS

Sakartwell polyphonic singers – Meladze family (father, mother and 7 children). Father, Paata Meladze, head of the family ensemble, says: “My wife and I came together from musical families. When we got married in 2001, I was already singing in the Lashari Folk Ensemble. Our eldest daughter was born in 2003, and she and our younger children grew up in a musical family, where often sound songs.

Children from the age of 6 are already starting to learn the Georgian traditional polyphonic alphabet. I lead the children's folklore ensemble "Binuli", and it is here that our children have been singing since the age of 6. They are happy to perform both choir and family repertoire songs, give concerts at festivals, folklore events and concerts. In everyday life – for example, when the whole family picks grapes, presses and pours wine – our whole family sings the old traditional religious Sakartwell songs altogether.

And we treat our dear guests (they are common to us) with family wine and greet them with solemn songs. In these family traditions, children are very important and very proud of that. Our youngest seventh child is also adopting all of these traditions and experiencing everything that the elders have already understood.

: 2022-06-23 | : 11:00 val