Epyro regiono polifoninės dainos (Graikija)

???? ENGLISH BELOW

Epyro regiono polifoninės dainos. Įtraukta 2020 metais į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą

TRADICIJA

Epyras – tai Balkanų istorinis regionas, esantis dabartinėje šiaurės vakarų Graikijoje ir pietų Albanijoje. Graikijos Epyras didžiąja dalimi sutampa su Epyro periferija, o Albanijos valdoma Epyro dalis yra vadinama Šiaurės Epyru.

Epyro polifonija – tai šimtmečius atliekamos daugiabalsės dainos, atliekamos 4-12 dainininkų grupės. Čia skamba nuo dviejų iki keturių, kartais ir penkios savarankiškos melodinės linijos. Jos apima penkių laipsnių dermės diapazoną, kur yra formuojami modaliniai harmoniniai sąskambiai. Ritmas remiasi senovės graikų poezijos eilėdara (jambinė, trochėjinė). Visa tai liudija retą ir reikšmingą muzikos reiškinį, kurio ištakos siekia gilius senovės laikus, kai Epyras buvo vieningas. Pirmasis balsas veda pagrindinę melodiją. Antrasis balsas yra atsakingas už daugiabalsės dainos struktūros formavimą. Trečiasis balsas istoriškai yra vėliausiai susiformavęs – tai grupės solisto balsas. Galiausiai ketvirtasis balsas įvairiais būdais nepertraukiamai palaiko ostinatinį melodikos pagrindą.

Dainų tekstai apima beveik visus žmogaus gyvenimo etapus – vaikystę, santuoką, mirtį, istorinius įvykius ir religinio gyvenimo ciklus. Daugiabalsėje polifonijoje slypi žavinga paslaptis – kaip formuojasi, tarpusavyje dera ir organiškai skamba ši ansamblinė dainavimo tradicija, aiškiai apibrėždama dainuojančiųjų vaidmenis savo daugiasluoksnės melodikos visumoje. Tai unikalu ir be galo vertinga.

Polifoninis karavanas“ yra ilgalaikis projektas, skirtas tirti, saugoti ir skleisti Epyro polifoninę dainą. Po Antrojo pasaulinio karo ir po jo kilusio Graikijos pilietinio karo ši tradicija pradėjo palaipsniui nykti, nes Epyro gyventojai pradėjo migruoti į didelius Graikijos ir užsienio miestų centrus. Ilgainiui kaimuose liko labai mažai patyrusių atlikėjų. Per savo dvidešimt metų trunkančią veiklą „Polifoninis karavanas“ labai prisidėjo prie šios tradicijos gyvybingumo išsaugojimo ir sklaidos nuolat kintančioje socialinėje aplinkoje.

ATLIKĖJAI

Graikijos Pogoni miesto polifoninių dainų klubas buvo įkurtas 2017 m., jo vadovas Thanasis Viltaniotis. Klubas siekia kilnių tikslų – saugoti ir skleisti unikalią protėvių perduotą vietinių polifoninių dainų tradiciją. Asociacijos narių tradicijų sklaidos atskaitos taškas – meilė polifoninėms Epyro dainoms, kurių tyrimo, išsaugojimo ir sklaidos visuma yra šiuo metu įvardijama projektu „Polifoninis Karavanas“. Nuolat įrašinėdami ir taip fiksuodami šių dainų atlikimo tradiciją, saugodami ją ateities kartoms ir darydami suprantamą globalizacijos nuolat veikiamiems jauniems žmonėms, jie deklaruoja, jog šis tradicinis reiškinys unikalus ir svarbus ne tik savoje šalyje, bet ir pasauliniu mastu. Ši polifoninio dainavimo tradicija yra ypatingas viso Epyro regiono kultūrinio identiteto atskaitos taškas, todėl klubo nariai su visa sau prisiimta atsakomybe  ir meile ją laiko šios tradicijos esmine vertybe. Ją jie ir pristatys Festivalio programoje.

//

Epirus Polyphonic Song. Inscribed in 2020 on the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity

TRADITION

Epirus is a historic region in the Balkans, present-day in North-Western Greece and Southern Albania. Epirus in Greece largely coincides with the periphery of Epirus, and the Albanian-controlled part of Epirus is called Northern Epirus.

Epirus Polyphony is a polyphonic song performed for centuries, performed by groups of 4-12 singers. There are two to four, sometimes five, independent melodic lines. They cover a range of five tones where modal harmonics are formed. The rhythm is based on the poetry of ancient Greek poetry (Jambic, Trochial). All this testifies to a rare and significant musical phenomenon, dating back to deep ancient times, when Epirus was united. The first voice leads the main melody. The second voice is responsible for forming the structure of the polyphonic song. The third voice is historically the latest to be formed – the voice of the group's soloist. Finally, the fourth voice continuously supports the ostinatic basis of the melody in various ways.

The lyrics cover almost all stages of a person's life – childhood, marriage, death, historical events and cycles of religious life. There is a charming secret in polyphonic polyphony – how this ensemble singing tradition is formed, harmonizes and sounds organic, clearly defining the roles of singers in the whole of their multi-layered melody. It is unique and infinitely valuable.

PERFORMERS

The Polyphonic Song Club in Pogoni, Greece, was founded in 2017 by Thanasis Viltaniotis. The Club pursues noble goals – to preserve and spread the unique tradition of local polyphonic songs passed down by its ancestors. This tradition of polyphonic singing is a special starting point for the cultural identity of the whole region of Epirus, and the members of the club, with all their responsibilities and love, regard it as an essential value of this tradition. They will present it in the Festival program.

 

: 2022-06-23 | : 11:00 val