Slovácko Verbuňk, rekrūtų šokiai (Čekija)

Slovácko verbŭnk, rekrūtų šokiai. Įtraukti 2008 metais į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą

TRADICIJA

Slovácko verbŭnk – improvizacinis šokis, kurį atlieka vaikinai ir vedę vyrai, gyvenantys Čekijos Pietų Moravijos ir Zlino rajonuose. Šokio pavadinimas kilęs iš vokiško termino Werbung (pakeistas į verbŭnk), reiškiančio „verbavimas“ ir atspindinčio jo istorinę kilmę – šokėjų ir karių verbavimą į kariuomenę XVIII amžiuje. Iki pat šiol jį atlieka Slovácko regiono miestų ir kaimų liaudies šokio grupės. Slovácko verbŭnk šokama pagal muziką, vadinamą „Naujosiomis vengrų dainomis“, ir paprastai susideda iš trijų dalių. Pradžioje atliekama daina, po kurios seka lėti šokio judesiai, o dar vėliau – greitesnio šokio dalis. Šokiai nėra susieti su tikslia choreografija, o pasižymi spontaniškumu, improvizacija ir individualia išraiška – net šokinėjimo varžybomis. Yra šeši skirtingi regioniniai Slovácko verbŭnk tipai, atspindintys didžiulę šokio figūrų ir muzikos ritmų įvairovę. Šie tipai išsivystė XX amžiaus pradžioje ir toliau vis dar keičiasi. Šie šokiai yra esminė vietinių papročių, ceremonijų ir švenčių dalis ir atliekami kasmetiniame Tarptautiniame folkloro festivalyje Strážnice mieste. Ten rengiami ir geriausio šokėjo konkursai.

ATLIKĖJAI

Slovácko verbŭnk rekrūtųšokių tradiciją pristato Čekijos Brno miesto folklorinio šokio grupė „Ayfas“ ir jų vadovė Antonin Skara. Ši šokių grupė priklauso Čekijos jaunimo liaudies meno ir sporto asociacijai. Grupė „Ayfas“ buvo įkurta 1970 metais jaunimo, tyrinėjusio ir rinkusio tradicinius savo miesto ir apylinkių čekų šokius ir dainas Veselí mieste (Moravijos regionas) iniciatyva.  1985 metais, vadovaujami asociacijos vadovų Vlastos ir Jaroslavo Smutný, jie išleido pirmąją savo surinktos tautosakos rinktinę „Veseli dainos“. Joje buvo paskelbta nemaža dalis folkloro pavyzdžių, užfiksuotų šiose ekspedicijose. Šiuo metu grupė suskirstyta į mažesnes grupes pagal amžių bei užimtumą (studentai, dirbantys asmenys). „Ayfas“ savo programose atlieka gana įvairų ne tik savojo krašto, bet ir kitų Čekijos etnografinių regionų folklorą. Šokėjams patinka Bohemijos, Moravijos, Silezijos ir kitų regionų muzika ir šokiai. Jų repertuare yra derliaus nuėmimo apeigų dainos, piršlybų bei vestuviniai šokiai ir kt.  Nuo pat savo veiklos pradžios ši grupė dalyvavo įvairiuose folkloro festivaliuose įvairiose pasaulio šalyse (Vengrija, Ispanija, Prancūzija, Liuksemburgas, Vokietija, Lenkija, Slovakija, Italija, Austrija ir kt.).

//

Slovácko verbŭnk, Recruit Dances. Inscribed in 2008 on the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity (proclaimed in 2005)

TRADITION

Slovácko verbŭnk is an improvisational dance performed by young boys and married men living in the South Moravian and Zlin regions of the Czech Republic. The name of the dance comes from the German term Werbung (changed to verbŭnk), which means “recruitment” and reflects its historical origin – the recruitment of dancers and soldiers into the army in the 18th century. To this day, it is performed by folk dance groups from towns and villages in the Slovácko region. Slovácko verbŭnk is danced to music called “New Hungarian Songs” and usually consists of three parts. At the beginning a song is performed, followed by slow dance movements, and later – a part of some faster dance. Dancing is not associated with precise choreography, but is characterized by spontaneity, improvisation and individual expression – even in actual dance jumping contests. There are six different regional types of Slovácko verbŭnk, which reflect the great diversity of dance figures and rhythms of music. These types evolved in the early 20th century and continue to change at present. These dances are an essential part of local customs, ceremonies and festivities and are performed at the annual International Folklore Festival in Strážnice. Competitions for the best dance jumper are also held there.

PERFORMERS

The tradition of Slovácko verbŭnk recruits dances is presented by the folk dance group “Ayfas” from Brno, Czech Republic, led by Antonin Skara. This dance group belongs to the Czech Association of Youth Folk Arts and Sports.

The group “Ayfas” was founded in 1970 at the initiative of young people who researched and collected traditional Czech dances and songs around Veselí city (Moravian Region). In 1985, under the leadership of the Association's leaders Vlasta and Jaroslav Smutný, they released the first collection of local folklore “Veseli Songs”. It was published a large number of folklore examples recorded during these expeditions. Currently, the group is divided into smaller groups according to age and employment (students, employed persons). “Ayfas” performs a wide variety of folklore not only from their own localities, but also from another ethnographic regions in Czech Republic. The dancers use to present music and dancing from Bohemia, Moravia, Silesia and other regions. Their repertoire includes harvest ceremony songs, matchmaking and wedding dances, etc. Since the beginning of artistic activities, the group has participated in various folklore festivals around the world (Hungary, Spain, France, Luxembourg, Germany, Poland, Slovakia, Italy, Austria, etc.).

: 2022-06-23 | : 11:00 val