Suitų kultūrinė erdvė

Suitų kultūrinė erdvė

Folkloro ansamblis iš Alsungos „SUITU SIEVAS“, vad. Ilga Leimane, susikūrė 1955-aisiais metais. Ansamblio repertuarą sudaro dainos, kurios šiame regione dainuojamos iš kartos į kartą. Dauguma šių dainų yra išmoktos tiesiogiai iš tėvų, tačiau taip pat naudojamasi ir Latvijos mokslų akademijos folkloro archyve saugoma medžiaga. Šiandien „Suitu sievas“ sudaro 19 įvairaus amžiaus ansamblio dalyvių, reprezentuojančių gausų suitų kultūrinį paveldą ir yra vienas populiariausių bei labiausiai mėgstamų folkloro ansamblių Latvijoje. 
Daugiau žr.: http://www.suitunovads.lv/lv/kulturas_mantojums/ansamblji_kolektivi/alsungas_suitu_sievas/

Suitų kultūrinė erdvė 

Folkloro ansamblis „Suitu sievas“ (Alsunga, Latvija) festivalio metu pristatė suitų moterų daugiabalsio burdoninio dainavimo tradiciją. Suitų bendruomenės kultūrinė erdvė 2009 m. įrašyta į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo, kuriam reikalinga neatidėliotina apsauga, sąrašą.

TRADICIJA:
Suitai – negausi katalikų bendruomenė, gyvenanti protestantiškosios (liuteronų) Latvijos vakarinėje dalyje. Jos etnokultūrinis paveldas yra gausus ir daugialypis. Tai suitų moterų daugiabalsis burdoninis dainavimas, tradiciniai šokiai, vestuviniai papročiai, spalvinga tradicinė apranga, suitų kalbos dialektas, tradiciniai valgiai, religinės tradicijos, kalendoriniai metų ciklo papročiai. 
Čia ypač gerbiamos plačios giminystės tradicijos, o šeimose visos vietinės tradicijos iki pat šiol perduodamos kartoms nerašytiniu būdu.